Opvang vluchtelingen Oekraïne


Update 30 juni 2022 – 2 maanden later

De schok was groot toen Rusland op 24 februari de Oekraïne binnenviel. Eén van de gevolgen was een vluchtelingenstroom uit de Oekraïne naar de rest van Europa. Ook in Nederland en in Capelle arriveerden de vluchtelingen. Na een eerste opvang in hotels heeft de gemeente besloten om het voormalige Imtech gebouw in het Rivium te verbouwen om daar de vluchtelingen in op te vangen.

Al in een vroeg stadium is er overleg ontstaan tussen de ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van het Diaconaal Platform Capelle (DPC). In het DPC zijn 12 Capelse kerken vertegenwoordigd en naar aanleiding van deze situatie hebben nog drie kerken zich aangesloten bij het DPC. Gezamenlijk proberen we waar mogelijk, te helpen bij de opvang van de vluchtelingen. En als het goed is, heeft u daarvan al verscheidene keren oproepen voor vrijwilligers voorbij zien komen.

Wat is er zoal gebeurd en wat gebeurt er nu nog steeds:

  • Er is praktisch hulp geboden bij het inrichten van de kamers in het gebouw. Dat betreft onder meer het in elkaar zetten van bedden, repareren van fietsen..
  • Er is in de Laankerk een Weggeefwinkel gekomen waar men kleding en spullen die tijdens de grote inzamelingsactie binnengekomen zijn, kan uitzoeken en meenemen. De winkel is drie keer per week open en dan is er gelijk de mogelijkheid tot ontmoeting
  • Er is een groep van vrijwilligers die op afroep beschikbaar is om vluchtelingen te rijden naar b.v. het gemeentehuis, huisartsen en andere (medische) voorzieningen
  • Er wordt om de twee tot drie weken voor jong en oud een wandeling georganiseerd in de omgeving van Capelle
  • Elke week is er een spel- en knutselmiddag met de kinderen
  • Er is eens per maand een gebedsdienst in de Laankerk, samen met vluchtelingen
  • Er komt in juli een vakantie “week” voor de kinderen en hun ouders waarin gedurende een drietal dagen activiteiten georganiseerd worden waaronder een bezoek aan Plaswijk.
  • Er wordt de mogelijkheid tot pastorale ondersteuning geboden door Capelse predikanten en door gemeenteleden
  • Er komt in juli een muziekuitvoering door het Capels Salon orkest in de woonkamer in het gebouw
  • Er zijn /worden diverse inzamelingsacties in de kerken gehouden

Op 24 juni waren er 69 bewoners, waarvan 25 onder de 18 jaar en op korte termijn zullen daar nog 25 meer bijkomen. Daarna kan er verder worden opgeschaald naar 200 mensen.

Eens per 14 dagen is er een overleg tussen de gemeente en hulpverlenende organisaties waaronder het DPC. In dit overleg worden allerlei initiatieven en knelpunten besproken.

Vanuit de kerken wordt veel hulp geboden, maar ik wil hierbij met name de Laankerk en de Westerkerk noemen die op tal van momenten het initiatief namen om iets te organiseren. Met elkaar kunnen we die initiatieven ook op de langere termijn door laten gaan!

Voor meer informatie en ideeën kunt u bij ondergetekende terecht. Iedereen bedankt voor welke bijdrage dan ook!

Addy Koster
(kernteam Diaconaal Platform Capelle)
Email: aj.koster@hccnet.nl


Status 25 maart 2022

Graag wil ik u bijpraten over de ontwikkelingen van afgelopen week. Dinsdag (22 maart) is er een bijeenkomst geweest van het Diaconaal Platform Capelle+. Met zo’n 15 Capelse kerken verzameld in het DPC+, gaan we samenwerken met de gemeente Capelle om de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te realiseren.
Op 25 maart hebben we gesproken met Ingeborg Prins en Michael Tobe van de gemeente Capelle om te kijken hoe we als kerken kunnen bijdragen. Daarbij zijn een aantal concrete afspraken gemaakt. Eén daarvan is het in samenwerking met de organisatie van de voedselbank inzamelen van goederen voor de inrichting van de (tijdelijke) opvang. Naast de gemeentelijke inzamelpunten zullen ook kerken open gesteld worden om goederen in te zamelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een lijst met goederen en zodra deze bekend is, zal deze (mogelijk in een extra nieuwsbrief) verspreid worden.

Daarnaast is er verkend op welke andere manieren er samengewerkt kan worden. Denk hierbij aan het bieden van ruimte voor kerkdiensten door/voor Oekraïners, dagactiviteiten, begeleiden van gezinnen om de weg te vinden binnen Capelle en omgeving, pastoraat….

We hebben afgesproken dat we regelmatig contact zullen hebben om vraag en aanbod met elkaar te delen.

De gemeente Capelle werkt op dit moment hard om de huisvesting mogelijk te maken. Hierbij wordt met name gekeken naar de meer grootschalige opvang (b.v. in het Rivium). Verder is er op de website van de gemeente informatie te vinden over de aanpak maar ook antwoorden op allerlei vragen (-link-).

Regelmatig zullen we een beroep op u doen… helpt u mee?

Namens het Diaconaal Platform Capelle +
Addy Koster,
email: aj.koster@hccnet.nl