Vooraf

De missie beschrijft ons bestaansrecht (waarom zijn we er), beschreven vanuit onze waarden en identiteit.  Een missie statement helpt om een beter inzicht te krijgen in ons doel en in onze taken in de wereld: je geeft er in weer waarom we bestaan en waar je voor staat.)

In de visie wordt beschreven wat de toekomstdroom van onze kerkelijke gemeente is en welke bijdrage we aan de maatschappij willen leveren. In een visie krijgt de missie handen en voeten.

Missie

Als Oosterkerk weten we ons geroepen om zichtbaar te maken dat wij leven van de Goddelijke liefde, die zichzelf wegschenkt

Visie

God heeft alle mensen lief. Daarom roept hij ons door zijn Zoon op tot daden over te gaan en aan de wereld Gods liefde bekend te maken en te laten zien.

We streven er daarom naar:

  1. Om als gemeenteleden gesterkt te worden in ons geloof via kerkdiensten, via leren en ontmoeten en via kringen.
  1. Om de ruimte te vinden voor zelfreflectie, stilte en om met elkaar liefdevolle relaties aan te gaan en daarin te groeien.
  1. Dat de Oosterkerk een veilige kerk is, waarin we allen één in Christus zijn. Dat betekent dat er ruimte is voor iedereen om kennis te maken met Gods liefde en dat we barrières, die dat in de weg staan, weg willen nemen, juist ook voor hen die deze veiligheid nodig hebben. Kinderen, jongeren, ouderen, vluchtelingen, voedselbank-cliënten: alle kwetsbare personen in en buiten onze kring.
  1. Te zoeken naar ruimte voor de verschillende achtergronden en overtuigingen van de mensen in de kring van de Oosterkerk. Daarbij willen we de jongere generaties de gelegenheid geven om sterk op elkaar betrokken te raken, dat ze zingevings- en geloofsvragen open met elkaar bespreken en op eigen initiatief acties organiseren.
  1. Een gemeenschap te zijn, waarin we elkaar ondersteunen en aanmoedigen. Er gebeurt veel in onze eigen omgeving en in de wereld, waardoor we ongerust zijn of twijfels kennen. Het ervaren van gemeenschap waarin ruimte is voor gesprek en hulp kan daarin heilzaam zijn. Daarom is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Verder willen we onderling pastoraat verder stimuleren. We zijn medegelovigen onderweg die elkaars steun mogen gebruiken en geven. Bijzondere zorg willen we hierbij garanderen voor de vele ouderen in de gemeente die vaak met veel verlieservaringen te maken hebben. En tegelijkertijd willen we blijven zoeken naar hoe we jonge gezinnen de ruimte geven mee vorm te geven aan de Oosterkerk-gemeenschap.
  1. Ons ervan bewust te zijn dat het leven op deze aarde een geschenk van God is, en we daarom  een zichtbare, positieve rol willen spelen in de noodzakelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige  samenleving (een “groene kerk” te zijn). Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de klimaatverbetering en bestrijding van uitbuiting en onrecht.
  1. Vanuit haar diaconale opdracht aandacht en zorg te hebben voor medemensen in de samenleving. Deze aandacht en zorg gaat over grenzen heen. Daarnaast functioneert de kerk in een maatschappij met diverse instanties, die de woon- en leefomstandigheden van mensen beïnvloeden. Het is daarom van belang dat de kerk contacten onderhoudt met relevante instanties. Maar ook, dat zij informatie verzamelt om zo inzicht te krijgen in waar welke ondersteuning nodig en mogelijk is. En tenslotte: dat ze waar nodig aandacht vraagt voor onrecht en deze helpt te bestrijden.
  1. We willen gericht en met meer visie manieren zoeken om de liefde van God haar werk te laten doen buiten de bekende kring van de gemeente. We willen ons door de Geest over onze schroom en verlegenheid laten leiden naar nieuwe contacten, waar die liefde juist gestalte krijgt. Daarbij zoeken we samenwerking, maar leren we ook een eigen nieuwsgierige houding aan voor wie we nog niet kennen en gaan we het gesprek aan, op zoek naar meer concrete en gerichte missionaire initiatieven.