Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Zending: de opdracht om het evangelie te verspreiden onder de mensen
Op verzoek kunnen kerken in het buitenland, die onvoldoende middelen hebben voor hun werk, ondersteund worden. Bijvoorbeeld de toerusting van predikanten, studenten theologie, artsen en allerlei projecten in de sfeer van jeugd- en opbouwwerk.
Maar ook initiatieven vanuit Nederland, zoals Bijbelvertaalwerk of onderzoek op dat gebied, en onze eigen kerkelijke gemeente kunnen op steun rekenen.

Werelddiaconaat: een antwoord van de kerken op de nood in de wereld
Het werelddiaconaat steunt partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken. Door natuurrampen en oorlogen worden mensen dakloos of lijden honger. ZWO steunt onze partnerkerken en organisaties bij het uitvoeren van hun diaconale taken door bij te dragen in de kosten voor voedsel en medische hulp.

Ontwikkelingssamenwerking: werken aan blijvende verbeteringen en duurzame oplossingen
De term ontwikkelingssamenwerking heeft een brede betekenis. Ontwikkelingshulp (het overdragen van kennis en productiemiddelen) is daarvan maar een onderdeel. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om ondersteuning ter plaatse, op verzoek van de daar aanwezige autoriteiten, zodat de betrokken mensen later zich zelf kunnen redden.

ZWO in Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel werken drie kerken samen op het gebied van ZWO. Dit zijn de:

  • De Hoeksteenkerk
  • De Schenkelkerk
  • De Oosterkerk

Elk jaar weer organiseren we een actie voor ZWO. U heeft afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden.

In het afgelopen jaar 2019 hebben we vanuit De Oosterkerk, De Schenkelkerk en De Hoeksteen in totaal 
€ 9.000 kunnen bijdragen aan drie projecten van Kerk in Actie: twee projecten in Bangladesh en een project in Zuid-Afrika (zie ZWO in 2019).

Elk van de kerken heeft voor 2020 een project gekozen en zal deze projecten in de eigen gemeente aandacht geven tijdens kerkdiensten en bij bijzondere gelegenheden.

We hopen dat u ons dit jaar weer wilt steunen.

Diakenen van de Oosterkerk hebben gekozen voor het project:

Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh.

In 2019 zijn we begonnen met het ondersteunen van dit project in Bangladesh. Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.
Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). 
Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom, beter voor de gezondheid!

In 2019 hebben we rond € 1.100 voor dit project bij elkaar gehaald. Aangezien we toegezegd hebben om dit project met € 3.000 te steunen, hebben we € 1900 uit de ZWO reserves bijgelegd. In 2020 willen we doorgaan met dit project: we zijn er van overtuigd dat dit project een praktische combinatie is van ontwikkelings-samenwerking en bescherming van het milieu.

Wilt u ook dit jaar weer meebouwen, meewerken en mee financieren aan onze project in Bangladesh?
 We willen dit project met € 2.500 steunen.

Wilt u mee doen, dan kunt u uw bijdrage storten op: NL 51 INGB 0000 7548 29  t.n.v. PgC Diaconie o.v.v.  bijdrage ZWO – Bangladesh

Dit jaar hebben De Schenkelkerk en De Hoeksteen gekozen voor een gezamenlijk project:

Kinderen van de straat halen in Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat. Doet u mee?

Zij willen dit project met € 2500,- steunen.
Wilt u mee doen, dan kunt u uw bijdrage storten op: NL 51 INGB 0000 7548 29  t.n.v. PgC Diaconie o.v.v.  bijdrage ZWO – Moldavie

Hartelijk bedankt voor uw steun,
De diakenen van de Schenkelkerk en de Hoeksteen

Lwengo Kids Uganda

Vanuit de drie kerken willen we één van de Lwengo Kids nl. “Rose” gedurende drie jaar sponsoren (één jaar naar Primary School voor 150 euro en twee jaar naar Secondary School voor 450 euro per jaar). We bieden haar daarmee de mogelijkheid om de opleiding waaraan ze begonnen was, af te maken en daarmee de kans om uit de armoede te komen. Daarnaast wordt een ander adoptiekind, genaamd Pius, door de Hoeksteen ondersteund.