Diaconie

Diaconaat: dienst van barmhartigheid en gerechtigheid gericht op de medemens en de schepping,  dichtbij en veraf. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent.      

De oorsprong van het diaconaat ligt in de ontferming van God over een wereld in nood en in barmhartigheid van Christus, die kwam om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De eerste diakenen waren dan ook te vinden aan de tafel van de Heer, het avondmaal, waar zij de gaven, die de gelovigen voor de dienst van de tafel meebrachten, inzamelden en uitdeelden, om na de viering wat over was naar de zieken en hen die het minder hebben te brengen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven we concreet gestalte aan de Bijbelse  boodschap. Het is Gods bedoeling dat we opkomen voor een rechtvaardige samenleving waarin de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.

De diakenen zijn de ambtsdragers die gezamenlijk de gemeente attenderen en voorgaan in het gehoor geven aan haar diaconale roeping. De gemeente voorgaan in het zien en het bewogen worden door de nood en gebrokenheid van de wereld en schepping.

Om naar aanleiding van deze bewogenheid in beweging te komen, actie te ondernemen en verandering te brengen in deze situatie van nood en  hiermee het diaconale gezicht van de gemeente vorm te geven.

Jaarverslag

U kunt het jaarverslag van de diaconie over 2021 hier vinden.

 Diaconaat

Binnenlands diaconaat

Of je nu lid bent van de kerk of niet, alle mensen kunnen in de problemen komen. De diaconie kan als je dat wilt meedenken.

De diaken kan door verwijzen naar instellingen of diensten waar hulp geboden kan worden. Bij financiële problemen kan er ‘tijdelijk’ hulp worden geboden. De diaconie heeft daar wel strikte regels voor. De diaconie werkt daarom volledig anoniem en kan dus over een groot deel van haar werkzaamheden niet communiceren.

Naast ondersteuning bij een financiële situatie is de diaconie ook betrokken bij de zorg van oud en jong.

Jeugd en diaconaat

Jeugd en jongeren betrekken bij het werk van de diaconie biedt vele mogelijkheden. Hierin zien we met name kansen in het ‘in contact’ brengen van de jeugd met armoede en de onlosmakelijke verantwoordelijkheden die we vanuit ons christelijk geloof gekregen hebben. Het is vormend voor het geloof en biedt jongeren de mogelijkheid de horizon te verbreden en stil te staan bij een wereld van gebrokenheid en gebrek, die soms ver weg lijkt, maar vaak heel dicht bij is. En de rol die we als Christen van God hebben gekregen in deze wereld.

Uitwerking: dit wordt concreet bij de voorbereiding van iedere diaconale actie, er zal dan een plan gemaakt worden hoe de jeugd in de gemeente betrokken kan worden bij de acties en welke rol de jeugd bij de actie heeft.

Zorg voor ouderen

Het diaconaat ziet ook een taak voor zichzelf weggelegd bij het omzien naar oudere gemeenteleden binnen de kerk.  Het ouder worden kan gekenmerkt worden door eenzaamheid en isolement door het wegvallen van geliefden en dierbaren. Daarbij komt de ouderdom met gebreken en kan er vaak niet meer die actieve rol of taak binnen de kerk vervuld worden die er in het verleden geambieerd  werd.

Daarom wil het diaconaat in zijn werk omzien naar deze kwetsbare groep mensen en deze, waar gewenst in samenwerkingen met het pastoraat,  een plek geven binnen de kerk  door het organiseren van activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande activiteiten:

Diaconaat dichtbij

Er is veel nood in de wereld die onze aandacht verdient. Echter hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat vooral goede doelen en stichtingen, die in de regio actief zijn, aanslaan binnen de gemeente.   Dit hebben we als diaconie gemerkt aan de opbrengsten bij collecten en de reacties die we hebben mogen ontvangen naar aanleiding van acties. Dit zijn doelen en stichtingen bij gemeenteleden bekend zijn,  waardoor er een concreet beeld is waar de giften en inbreng naartoe gaan.

De nood komt dichtbij en is zichtbaar bijna tastbaar waardoor gemeenteleden in staat worden gesteld het verschil te maken en gericht het leven te verbeteren van de minder bedeelden in de directe omgeving.

Het Diaconale jaardoel

Het diaconale jaardoel is een Stichting of doel waar we al diaconaat tijdens een kerkelijke jaar aandacht aan willen besteden. Dit doel wordt door het diaconaat aan het begin van het kerkelijke jaar bepaalt en gedurende het jaar zullen de opbrengsten van de verschillende acties ten goede komen van dit doel. Dit project biedt de mogelijkheid om gemeenteleden  gedurende het jaar uitgebreider te informeren over het werk van de stichting en de nood die ten grondslag ligt aan het bestaan van de stichting (zien & bewogen worden).  Om vervolgens de gemeenteleden te motiveren om in beweging te komen en de talenten in te zetten ten goede van dit doel.

De wisseling van het jaardoel vindt plaats tijdens het startweekend van het kerkelijke jaar. Tijdens dit weekend zal er afscheid genomen worden van het oude doel en het nieuwe doel geïntroduceerd worden.

Diaconale acties

Naast de terugkerende projecten zijn er ook verschillende terugkerende diaconale acties.

Dankdag Boodschappenactie

De boodschappenactie wordt gehouden in de weken voor Dankdag van Gewas en Arbeid (eerste woensdag van november). In aanloop naar, en op zondag na dankdag, danken we voor onze zegeningen en rijkdommen door het te delen met hen die het minder hebben.

Ouderenmaaltijd / activiteit

De ouderenmaaltijd/activiteit is bedoelt voor de oudere gemeenteleden en wordt door vrijwilligers uit de kerk georganiseerd. Dit gebeurd 4 maal per jaar.

De jeugd

We betrekken de jeugd graag bij diaconale acties zoals het voedselbank-etentje dat 1 maal per jaar wordt georganiseerd, bij de schoenendoosactie, autowasdag voor het diaconaal jaardoel, de Kerstmarkt en noem maar op. De jeugd en jonge kinderen zijn enorm belangrijk binnen onze gemeente.

Bloemenzondag

Bloemenzondag is in de plaats gekomen van de Paasgroetactie. Het idee ontstond omdat we de gemeenteleden meer willen betrekken bij de acties en zo meer met elkaar omzien naar de ander die dit nodig heeft.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Op plaatselijk niveau wordt er in een ZWO commissie samengewerkt met de Hoeksteenkerk en de Schenkelkerk.

KerkInActie

Per jaar wordt er een doel gekozen voor KerkInActie. Meer hierover vindt u hier.

Paasgroetactie voor gevangenen

Dit is een wijk overstijgende actie. Middels de ZWO doen we jaarlijks mee met deze actie.

Zendingskalender 

Aan het eind van het jaar wordt de Zendingskalender verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het zendingswerk.

Tot slot

Wij diakenen zijn enorm blij voor alle goede gaven die wij mogen ontvangen van gemeenteleden voor alle goede doelen. En zijn dankbaar dat we naar elkaar omzien. Dit is een prachtige diaconale visie. De kracht van onze gemeente ligt in het omzien naar elkaar.

De Tafel van de Heer

‘’De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. ‘’

Het dienstwerk van de diakenen

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd

– de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;

– de dienst aan de Tafel van de Heer;

– het mede voorbereiden van de voorbeden;

– het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

– het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;

– het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;

– het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;

– het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;

– het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat

– en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.