Beleidsplan in wording

De wijkgemeente De Oosterkerk is toe aan een nieuw beleidsplan dat voor de komende jaren richting geeft aan waar we naar toe zouden willen gaan. Al even is een commissie bezig om te komen tot dit beleidsplan. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met de wijkkerkenraad, is er een gemeenteavond geweest en zijn er individuele gesprekken gevoerd.

Dit heeft geleid tot de de formulering van de Missie en de Visie en deze zijn begin van dit jaar door de wijkkerkenraad goed gekeurd. U vindt beide hieronder.

We zijn nu in de fase beland om deze Missie en Visie te vertalen naar concrete plannen. Op 19 maart  gaan we daar een eerste stap in maken door met vertegenwoordigers van alle commissies en groepen in de Oosterkerk in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de beleidscommissie:

Ruben Schep
Kees Stans
Addy Koster

Missie

Als Oosterkerk weten we ons geroepen om zichtbaar te maken dat wij leven van de Goddelijke liefde, die zichzelf wegschenkt. (zie ook hier voor een toelichting)

Visie

God heeft alle mensen lief. Daarom roept hij ons door zijn Zoon op tot daden over te gaan en aan de wereld Gods liefde bekend te maken en te laten zien. We streven er daarom naar:

  1. om als gemeenteleden gesterkt te worden in ons geloof via kerkdiensten, via vorming en toerusting en via kringen.
  1. om de ruimte te vinden voor zelfreflectie, stilte en om met elkaar liefdevolle relaties aan te gaan en daarin te groeien.
  1. dat de Oosterkerk een veilige kerk is, waarin we allen één in Christus zijn. Dat betekent dat er ruimte is voor iedereen om kennis te maken met Gods liefde en dat we barrières, die dat in de weg staan, weg willen nemen, juist ook voor hen die deze veiligheid nodig hebben. Kinderen, jongeren, ouderen, vluchtelingen, voedselbank-cliënten: alle kwetsbare personen in en buiten onze kring.
  1. te zoeken naar  ruimte voor de verschillende achtergronden en overtuigingen van de mensen in de kring van de Oosterkerk. Daarbij willen we de jongere generaties de gelegenheid geven om in een soort framily sterk op elkaar betrokken te raken, dat ze zingevings- en geloofsvragen open met elkaar bespreken en op eigen initiatief acties organiseren.
  1. een gemeenschap te  zijn, waarin we elkaar ondersteunen en aanmoedigen. Er gebeurt veel in onze eigen omgeving en in de wereld, waardoor we ongerust zijn of twijfels kennen. Het ervaren van gemeenschap waarin ruimte is voor gesprek en hulp kan daarin heilzaam zijn. Daarom is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Verder willen we onderling pastoraat verder stimuleren. We zijn medegelovigen onderweg die elkaars steun mogen gebruiken en geven. Bijzondere zorg willen we hierbij garanderen voor de vele ouderen in de gemeente die vaak met veel verlieservaringen te maken hebben. En tegelijkertijd willen we blijven zoeken naar hoe we jonge gezinnen de ruimte geven mee vorm te geven aan de Oosterkerkgemeenschap.
  1. ons ervan bewust te zijn dat het leven op deze aarde een geschenk van God is, en we daarom  een zichtbare, positieve rol willen spelen in de noodzakelijke transitie naar  een duurzame en rechtvaardige  samenleving (een “groene kerk” te zijn). Zo kunnen  we een bijdrage  leveren aan de klimaatverbetering en bestrijding van uitbuiting van  en bestrijding  van onrecht..
  1. vanuit haar diaconale opdracht aandacht en zorg te hebben voor medemensen in de samenleving. Deze aandacht en zorg gaat over grenzen heen. Daarnaast functioneert de kerk in een maatschappij met diverse instanties, die de woon- en leefomstandigheden van mensen beïnvloeden. Het is daarom van belang dat de kerk contacten onderhoudt met relevante instanties. Maar ook, dat zij informatie verzamelt om zo inzicht te krijgen in waar welke ondersteuning nodig en mogelijk En tenslotte: dat ze waar nodig aandacht vraagt voor onrecht en deze helpt te bestrijden.
  1. We willen gericht en met meer visie manieren zoeken om de liefde van God haar werk te laten doen buiten de bekende kring van de gemeente. We willen ons door de Geest over onze schroom en verlegenheid laten leiden naar nieuwe contacten, waar die liefde juist gestalte krijgt. Daarbij zoeken we samenwerking, maar leren we ook een eigen nieuwsgierige houding aan voor wie we nog niet kennen en gaan we het gesprek aan, op zoek naar meer concrete en gerichte missionaire initiatieven.